تیل سوان

تیل سوان - بیدار کردن کندالینی

چگونه کندالینی را بیدار کنید ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای ستاره روح

چگونه چاکرای ستاره روح خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای گلو

چگونه چاکرای گلو خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای خورشیدی

چگونه چاکرای شبکه خورشیدی خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای خاجی

چگونه چاکرای خاجی خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای قلب

چگونه چاکرای قلب خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای تاج سر

چگونه چاکرای تاج سر خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای چشم سوم

چگونه چاکرای چشم سوم خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
تیل سوان - چاکرای ریشه

چگونه چاکرای ریشه خود را باز کنیم ؟ – تیل سوان

بدون دیدگاه
اشتراک ویژه
فهرست